ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ( GDPR )

Лемез ООД , гр.София,ул. Поручик Христо Топракчиев №9 с ЕИК121500718

Лемез ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица.Политика за поверителност предоставя информация за начина , по който Лемез ООД обработва Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права , или подозирате , че Вашите лични данни може да се обработват  в нарушение на закона  или Вашите желания, може да се свържете с нас на следните контакти:

Лемез ООД , ул.Поручик Христо Топракчиев № 9 , гр.София 1528

Телефон :02/ 973 23 44  Електронна поща : lemez@abv.bg

 

В Лемез ООД обработваме личните данни , които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни-име,фамилия, електронна поща, длъжност, адрес на доставка.Лемез ООД обработва лични данни на своите служители,контрагенти/когато са физически лица/ и на лицата представляващи контрагентите/когато са юридически лица/ Целите на обработката на тези данни са осъществявяне на търговска дейност и изпълнение на задължения съгласно данъчното,трудовото,осигурителното и всяко друго действащо в Република България законодателство.

 

Обработваме вашите лични данни единствано за следнети цели:

  • Обработване на запитвания и заявки,договори за предоставяните от фирмата услуги или за доставки на стоки, както и отношенията, които възникват по тези поводи.
  • Предиставяне на информация и предложения за настоящи промоции и за нови продукти и услуги
  • Изпращане на поздравления и комплименти за именни,рождени и професионални празници,

 

Обработваме личните Ви данни на основание на даденото от Вас съгласие, имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Лемез ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител.Всички електронни и хартиени носители,съдържащи лични данни,са защитени със съотватните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване,случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

Съхраняваме  данните  Ви за срока указан в законодателството на Република България. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Вие имате винаги право:

  • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни
  • Да искате достъп до тях
  • Да искате коригирането им ако са неточни
  • Да искате заличаването им
  • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице
  • Да възразите срущу обработването на Вашите лични данни

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на личните данни са нарушени имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул.Проф.Цветан лазаров №2, тел:02/91-53-518,електронна поща : kzld@cpdp.bg, интеренет страница :www.cpdp.bg